Onlaýn piksel reňkini kesgitläň

Gizlin reňk kesgitlemesi

Iň ýokary gizlinlik: Gizlinligiňiz biziň üçin möhümdir, şonuň üçin hyzmatymyz faýllary ýatda saklamazdan pikseliň reňkini gizlin kesgitlemegi üpjün edýär.

Mugt reňk derňew guraly

Mugt we Çäklendirilmedik: Piksel reňk guralymyz hiç hili gizlin töleg ýa-da aýratynlyk çäklendirmesiz doly mugt.

Platforma goldawy

Islendik enjamdan giriş: Kompýuter, planşet ýa-da smartfon ulansaňyz, onlaýn hyzmatymyz ähli platformalarda elýeterlidir.

Faýllary ýazdyrmazdan

Gizlinligiňiz ilki bilen gelýär: uploadüklän faýllaryňyzyň ýatda saklanmazlygyny we doly gizlinligi üpjün edip, gaýtadan işlenenden soň pozuljakdygyny kepillendirýäris.

Çalt we takyk reňk derňewi

Derrew piksel reňkiniň derňewi: Islän reňkiňize takyk gabat gelmek üçin suratyňyzda derrew piksel reňk netijelerini alyň.

Plönekeýlik we elýeterlilik

Hemmeler üçin ulanylyş aňsatlygy: Hyzmatymyz ýönekeý we içgin interfeýs bilen döredilip, pikseliň reňkini täze başlanlar üçinem aňsat we çalt kesgitleýär.

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Daş-töweregindäki dünýäniň gözelligini özüne çekmek üçin yzygiderli hereket edýän hudo .nikler, bu nuanslary öz döredijiliginde has takyk göçürmek üçin onlaýn piksel reňkini kesgitlemek hyzmatlaryndan peýdalanýarlar. Asmandan reňkler, agaçlaryň ýapraklary we suwdaky şöhleler suratlardan reňkleri takyk çykarmak ukyby sebäpli has real we özüne çekiji bolýar.
  • Dizaýnerler üçin reňk keýpi we stili görkezmek üçin güýçli guraldyr. Onlaýn reňk öwürmek hyzmaty sazlaşykly kombinasiýalary çalt tapmaga we dürli palitralar bilen synag geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu gural täsin we ajaýyp taslamalary taýýarlamakda kömekçi bolýar.
  • Häzirki zaman web dizaýnynda reňk marka we interfeýsiň esasy elementidir. CSS esasly reňk kesgitlemek hyzmaty dürli sahypalarda we enjamlarda dizaýn yzygiderliligini üpjün edýär. Web döredijiler, korporatiw şahsyýet bilen deňleşmegi üpjün edip, görkezilen kölegeleri takyk köpeldip bilerler.
  • Içerki bezegçiler üçin amatly we ajaýyp ýerleri bezemek üçin reňk saýlamak ägirt uly ähmiýete eýe. Piksel reňkini kesgitlemek hyzmaty, dokma, diwar we mebel üçin palitrany baýlaşdyryp, içerki interýerleriň suratlaryndan kölegeleri takyk çykarmaga mümkinçilik berýär. Netije sazlaşykly we ylham beriji interýerleri döretmekdir.
  • Kolleksiýalarynda täze we täsirli çözgütleri maksat edinýän moda dizaýnerleri, reňk öwürmek hyzmatynda täze kombinasiýalara ylham tapýarlar. Gözüňi özüne çekýän we aýratynlygy artdyrýan özboluşly ansambllary döretmäge mümkinçilik berýär.
  • Grafiki dizaýnerler, hatda ownuk reňk nuanslarynyň hem taslama düşünjesine ep-esli derejede täsir edip biljekdigine düşünýärler. Piksel reňk kesgitlemek hyzmaty, reňk saýlamakda ýokary takyklygy üpjün edýär, göz öňünde tutulan stil we maksatlar bilen iň ýokary derejede sazlaşmaga mümkinçilik berýär.

CSS kody bilen reňk kesgitlemek

Reňk öwrüji

Reňk saýlaýjy

Goldaw formatlary:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp

AliceBlue

AntiqueWhite

AliceBlue

AntiqueWhite

Aqua

Aquamarine

Azure

Beige

Bisque

Black

BlanchedAlmond

Blue

BlueViolet

Brown

BurlyWood

CadetBlue

Chartreuse

Chocolate

Coral

CornflowerBlue

Cornsilk

Crimson

Cyan

DarkBlue

DarkCyan

DarkGoldenRod

DarkGray

DarkGrey

DarkGreen

DarkKhaki

DarkMagenta

DarkOliveGreen

DarkOrange

DarkOrchid

DarkRed

DarkSalmon

DarkSeaGreen

DarkSlateBlue

DarkSlateGray

DarkSlateGrey

DarkTurquoise

DarkViolet

DeepPink

DeepSkyBlue

DimGray

DimGrey

DodgerBlue

FireBrick

FloralWhite

ForestGreen

Fuchsia

Gainsboro

GhostWhite

Gold

GoldenRod

Gray

Grey

Green

GreenYellow

HoneyDew

HotPink

IndianRed

Indigo

Ivory

Khaki

Lavender

LavenderBlush

LawnGreen

LemonChiffon

LightBlue

LightCoral

LightCyan

LightGoldenRodYellow

LightGray

LightGrey

LightGreen

LightPink

LightSalmon

LightSeaGreen

LightSkyBlue

LightSlateGray

LightSlateGrey

LightSteelBlue

LightYellow

Lime

LimeGreen

Linen

Magenta

Maroon

MediumAquaMarine

MediumBlue

MediumOrchid

MediumPurple

MediumSeaGreen

MediumSlateBlue

MediumSpringGreen

MediumTurquoise

MediumVioletRed

MidnightBlue

MintCream

MistyRose

Moccasin

NavajoWhite

Navy

OldLace

Olive

OliveDrab

Orange

OrangeRed

Orchid

PaleGoldenRod

PaleGreen

PaleTurquoise

PaleVioletRed

PapayaWhip

PeachPuff

Peru

Pink

Plum

PowderBlue

Purple

RebeccaPurple

Red

RosyBrown

RoyalBlue

SaddleBrown

Salmon

SandyBrown

SeaGreen

SeaShell

Sienna

Silver

SkyBlue

SlateBlue

SlateGray

SlateGrey

Snow

SpringGreen

SteelBlue

Tan

Teal

Thistle

Tomato

Turquoise

Violet

Wheat

White

WhiteSmoke

Yellow

YellowGreen